Naše služby


Vám všem jako svým klientům poskytuji komplexní právní servis a poradenství při řešení nejrůznějších situací - především pak v následujících oblastech a odvětvích:

 • občanské právo: příprava, sjednávání a uzavírání všech druhů smluv (tj. např. kupních, darovacích, smluv o dílo a pod), zastupování v občanském soudním řízení, řešení sporů vzniklých klientům ze spotřebitelských smluv a související problematika;

 • právní vztahy k nemovitostem: příprava, sjednávání a uzavírání kupních, darovacích, nájemních smluv, smluv o zřízení práva věcného břemene (např. doživotní užívání či bydlení), zástavních smluv, smluv o úschově, související řízení na katastru nemovitostí, zastupování před Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jednání s obcemi a krajskými úřady apod;

 • obchodní právo: příprava, sjednávání a uzavírání všech druhů obchodních smluv (kupní, o dílo, mandátní, o zprostředkování, úvěrové), včetně souvisejících zajišťovacích instrumentů

 • právo obchodních společností: zakládání, změny, výmaz obchodních společností z obchodního rejstříku včetně zastupování v řízení na příslušném soudě a zpracování potřebných dokumentů (zápisy z jednání valných hromad, jednání představenstva, dozorčí rady, rozhodnutí jediného společníka, stanovy společností......), dále zastupování společností v likvidaci a kroků směřujících k ukončení likvidace společnosti;

 • pracovní právo: zpracování kompletní pracovněprávní dokumentace pro podnikatele, (pracovní smlouvy, dohody, interní předpisy a směrnice apod.), pracovněprávní spory (např. o neplatnost skončení pracovního poměru, vyplacení mzdy...);

 • rodinné právo: rozvody, majetková vypořádání, vztahy mezi rodiči a dětmi, výživné;

 • exekuce: komplexní řešení situace jak pro oprávněného, tak i povinného;

 • insolvenční právo: přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, včetně následného právního zastoupení v průběhu celého řízení;

 • vymáhání pohledávek: včetně hromadného vymáhání pohledávek a souvisejícího zastupování v následných exekučních řízeních např. pro obchodní společnosti, obce a města;

 • autorské právo: včetně problematiky ochranných známek a jejich zápisu do Registru ochranných známek a zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví, licenční smlouvy o užití díla apod.;

 • rozhodčí řízení: zastupování před rozhodčími soudy a rozhodci;

 • správní právo: zastupování klientů při jednání před všemi typy správních orgánů ČR, např. stavební řízení, řízení o přestupcích;

 • právo elektronických komunikací (telekomunikační právo): včetně zastupování před Českým telekomunikačním úřadem, Radou pro rozhlasové a televizní vysílání;


 • Poskytování právních služeb ve výše uvedených oblastech zahrnuje dle dohody především převzetí věci klienta, posouzení klientem předložených listin a dokumentace, vytvoření všech potřebných druhů smluv a ostatních právních dokumentů (tj. včetně interních firemních dokumentů a směrnic), poradenské a konzultační činnosti, zpracování právních rozborů a stanovisek a zastupování v příslušném (správním, soudním či trestním řízení). Záleží ale vždy na požadavku každého z Vás, zda budete požadovat vytvoření jen jediné smlouvy anebo budete chtít svoji záležitost vyřešit kompletně jako celek.

  Ceny za poskytované služby jsou sjednány s klientem zásadně předem - klient vždy předem ví, jaké částky bude v souvislosti s řešením své záležitosti nucen vynaložit. Ceny za poskytované právní a související služby jsou sjednávány jako ceny smluvní s přihlédnutím k okolnostem a složitosti řešené věci (tedy v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.

  Právní služby poskytuji jak fyzickým, tak i právnickým osobám. K zajištění komplexnosti poskytovaných právních služeb spolupracuji s mnoha odborníky z jiných oblastí, se kterými pomáhám svým klientům k dosahování požadovaných výsledků. Jde především o specialisty zabývající se poskytováním daňového a účetního poradenství, poskytováním realitních služeb, znalce napříč všemi obory, exekutorské úřady či notářské kanceláře nebo společnosti zajišťující kvalifikované překlady právních dokumentů do cizích jazyků.


  Kontakt